Có nhiều nguyên nhân có thể khiến chu kỳ IVF không thành công. Tuy rằng không phải tất cả những nguyên nhân này đều có thể được khắc phục nhưng rất quan trọng để hiểu những yếu tố ảnh hưởng trong từng trường hợp để có những…